Hurtowa sprzedaż choinek - www.ochoinki.pl

IRBIS  Strzecharstwo

WYMOGI PRZECIWPOŻAROWE DLA DACHÓW KRYTYCH STRZECHĄ

Być może zabrzmi to zaskakująco, ale tajemnica współczesnego strzecharstwa tkwi, między innymi, w uczynieniu z materiału pokryciowego zapory dla ognia, która zagwarantuje bezpieczeństwo użytkownikom

Certyfikat przeciwpożarowy, umieszczany na budynku krytym strzech? - informacja dla strażaków o sposobie zabezpieczenia i metodach gaszenia! Strzecha, dach z trzciny, strzecharstwo, dachy trzcinowe.      Certyfikat przeciwpożarowy, umieszczany na budynku krytym strzech? - informacja dla strażaków o sposobie zabezpieczenia i metodach gaszenia! Strzecha, dach z trzciny, strzecharstwo, dachy trzcinowe.

Strzecha, dzięki dużej zawartości minerałów w części stanowiącej powierzchnię pokrycia jest produktem budowlanym który nie jest tak łatwo zapalny jak trzcina. Nowoczesne, ekologiczne, niewypłukiwalne przez wodę (!) środki do impregnacji, stosowane materiały izolacyjne, czy też żaroodporne materiały do wiązania trzciny mają za zadanie wydatne zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Kardynalne znaczenie ma stosowanie do wiązania strzechy żaroodpornego drutu nierdzewnego, który w wysokich temperaturach nie traci wytrzymałości na odkształcanie. W trakcie pożaru nie pozwala on na rozluźnienie trzciny, a tym samym utrudnia dostęp tlenu - tworzy ze strzechy 35 centymetrową zaporę dla ognia i wysokiej temperatury. Aby zwiększyć odporność ogniową dachu można zastosować system Polfibra, który w razie pożaru strzechy tworzy bezpieczną izolację od ognia nie pozwalając na jego przeniknięcie do wewnątrz budynku.

Irbis Strzecharstwo = bezpieczna strzecha. Zabezpieczenie strzechy Polfibr?

Podstawowym zabezpieczeniem przed ogniem z zewątrz jest impregnacja powierzchni strzechy. Do impregnacji strzechy można używać wyłącznie środków, które nie są wypłukiwane przez wodę i nie doprowadzają do biodegradacji, po pierwsze z uwagi na bezpieczeństwo ludzi, po drugie z uwagi na ochronę środowiska otaczającego nasz dom (dom pokryty strzechą nie posiada rynien - jeśli użyjemy środka toksycznego, wody opadowe, spłukując  go skażą nasze najbliższe otoczenie!) i w końcu najważniejszy powód to skuteczność zabezpieczenia przeciw pożarowego, która obniża się w miarę wypłukiwania niewłaściwego środka przez opady!

IRBIS Strzecharstwo = bezpieczna strzecha. Thatching&rethatching service. Strzecha i bezpieczeństwo! Impregnacja strzechy trzcinowej w Danii.

W trosce o bezpieczeństwo i satysfakcję klientów impregnacje podnoszące odporność pożarową strzechy trzcinowej wykonujemy środkiem produkowanym na licencji amerykańskiej FireRetardant, który posiada atesty: francuski, niemiecki, duński i holenderski, australijski, kanadyjski, szwajcarski. Środek spełnia standardy Europejskiej klasyfikacji według EN 13501-5, według której pokrycie nim zaimpregnowane posiada klasyfikację BROOF (T1). Zabezpieczenie potwierdzamy certyfikatem, który może być podstawą obniżenia składki ubezpieczeniowej.

 

IRBIS Strzecharstwo = bezpieczna strzecha! Impregnacja strzechy słomianej w Wielkiej Brytanii.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Dział I
Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie, w tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków...
2. Przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących lub ich części wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż podany w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
3. Dla budynków na terenach zamkniętych uzgodnienia, o których mowa w ust. 2, dokonuje się z właściwymi służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo pożarowe i sanitarne.
4. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o której mowa w ust. 2, podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
[...]

Dział VI
Bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 1
Zasady ogólne

§ 207. 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:
1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
4) możliwość ewakuacji ludzi,

§ 208. 1. Przepisy niniejszego działu określają wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków lub ich części, wynikające z ich przeznaczenia i sposobu użytkowania, wysokości lub liczby kondygnacji, a także położenia w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektów budowlanych.
2. Stosowanie przepisów rozporządzenia wymaga uwzględnienia:
2) wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania:
a) gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,
b) klas odporności ogniowej elementów budynku,
c) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
d) niepalności materiałów budowlanych,
e) stopnia palności materiałów budowlanych,
Odporność pożarowa budynków

 

Rozdział 2
Odporność pożarowa budynków

§ 212. 1. Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części, podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E", a scharakteryzowanych w § 216.

2. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa poniższa tabela:

Budynek ZL I ZL II ZL III ZL IV ZL V
1 2 3 4 5 6
niski (N) "B" "B" "C" "D" "C"
średniowysoki (SW) "B" "B" "B" "C" "B"
wysoki (W) "B" "B" "B" "B" "B"
wysokościowy (WW) "A" "A" "A" "B" "A"

3. Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w niektórych budynkach niskich (N) do poziomu, który określa poniższa tabela:

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL I ZL II ZL III
1 2 3 4
1 "D" "D" "D"
2*) "C" "C" "D"

*) Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją jest na wysokości nie większej niż 9 m.

4. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku PM określa poniższa tabela:

    Budynek wielokondygnacyjny      
Maksymalna gęstość

obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku

Q [MJ/m2]

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) niski

(N)

średniowysoki

(SW)

wysoki

(W)

wysokościowy

(WW)

1 2 3 4 5 6
Q Ł 500 "E" "D" "C" "B" "B"
500 < Q Ł 1.000 "D" "D" "C" "B" "B"
1.000 < Q Ł 2.000 "C" "C" "C" "B" "B"
2.000 < Q Ł 4.000 "B" "B" "B" - -
Q > 4.000 "A" "A" "A" - -

5. Jeżeli część podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klasę odporności pożarowej budynku ustala się, przyjmując jako liczbę jego kondygnacji lub jego wysokość odpowiednio: sumę kondygnacji lub wysokości części podziemnej i nadziemnej, przy czym do tego ustalenia nie bierze się pod uwagę tych części podziemnych budynku, które są oddzielone elementami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120, zgodnie z oznaczeniem pod tabelą w § 216 ust. 1, i mają bezpośrednie wyjścia na zewnątrz.

6. W budynku wielokondygnacyjnym, którego kondygnacje są zaliczone do różnych kategorii ZL lub PM, klasy odporności pożarowej określa się dla poszczególnych kondygnacji odrębnie, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2-4.

7. Klasa odporności pożarowej części budynku nie powinna być niższa od klasy odporności pożarowej części budynku położonej nad nią, przy czym dla części podziemnej nie powinna być ona niższa niż "C".

8. Jeżeli w budynku znajdują się pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub techniczne, niepowiązane funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do ZL, pomieszczenia te powinny stanowić odrębną strefę pożarową, dla której oddzielnie ustala się klasę odporności pożarowej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, z zastrzeżeniem § 220.

9. Pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody lub innych środków gaśniczych, pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji do celów przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru, instalacje i urządzenia, powinny stanowić odrębną strefę pożarową.

 

§ 213. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków:

1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:

a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych,

2) wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie:

a) o kubaturze brutto do 1.500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,

b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych,

c) o kubaturze brutto do 1.000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną,

3) wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2.

 

§ 214. W budynkach wyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze wodne, z wyjątkiem budynków ZL II oraz wielokondygnacyjnych budynków wysokich (W) i wysokościowych (WW), dopuszcza się:

1) obniżenie klasy odporności pożarowej budynku o jedną w stosunku do wynikającej z § 212,

2) przyjęcie klasy "E" odporności pożarowej dla budynku jednokondygnacyjnego.

 

§ 215. 1. Dopuszcza się przyjęcie klasy "E" odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, pod warunkiem zastosowania:

1) wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia,

2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1.000 m2.

2. Obniżenie klasy odporności pożarowej budynku, w przypadkach wymienionych w ust. 1 oraz w § 214, nie zwalnia z zachowania wymaganej pierwotnie klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego, określonej w § 232.

 

§ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać, z zastrzeżeniem § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

Klasa odporności pożarowej budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku    
  główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu przekrycie dachu3)
1 2 3 7
"A" R 240 R 30 E 30
"B" R 120 R 30 E 30
"C" R 60 R 15 E 15
"D" R 30 (-) (-)
"E" (-) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona j.w.
(-) nie stawia się wymagań

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się E I 60, a dla drzwi komór zsypu - E I 30.

2. Elementy budynku, o których mowa w ust. 1, powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień:

1) elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej:

a) ZL IV,

b) PM o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 500 MJ/m2,

2) ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM niskim o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1.000 MJ/m2,


Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

§ 271. 1. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej(E), określoną w § 216 ust. 1, nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, być mniejsza niż odległość w metrach określona w poniższej tabeli:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m2

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m2

ZL IN

PM

Q < 1.000 1.000 < Q < 4.000 Q > 4.000
ZL 8 8 8 15 20
IN 8 8 8 15 20
PM Q < 1.000 8 8 8 15 20
PM 1.000 < Q < 4.000 15 15 15 15 20
PM Q > 4.000 20 20 20 20 20

2. Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków - o 100%.

(W przypadku sąsiedztwa lasu budynek o dachu krytym strzechą powinien być usytuowany min. 16 m od granicy lasu)

Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych

§ 287. Budynek tymczasowy może być przeznaczony na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi, jeżeli:
1) jest jednokondygnacyjny,
2) widownia jest dostępna z poziomu terenu,
3) dach lub stropodach mają przekrycie co najmniej trudno zapalne 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi usługami 
prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, który pozwoli nam przygotować ofertę!

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszym forum

Jeśli informacje zawarte w naszym serwisie uważacie za wartościowe prosimy o podzielenie się tą opinią z innymi użytkownikami internetu i kliknięcie na stronie głównej serwisu "Google +" lub przyznanie popularnego facebook'owego "lajka"

ZAPRASZAMY !

 

  Nieruchomości     Thatching      Straatag      Strzecharstwo     Drewniana Polska     Kancelaria Obsługi Inwestycji    Trzebnica

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-12  Copyright (C)  Ireneusz Sikorski;  IRBIS-TRADING 1999-2016